O Fundacji

Fundacja im. Elwiro Michała Andriollego działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i regionalnej.
Do priorytetowych zadań Fundacji należy:

1. Zwiększanie zasobu dziedzictwa kulturowego
Wspieramy działania zmierzające do utworzenia Muzeum E.M.Andriollego, a następnie będziemy wspierać działania tegoż muzeum (www.muzueum.andriolli.pl).

2. Podejmowanie inicjatyw o charakterze edukacyjnym,
oświatowym i wychowawczym, służących budowaniu świadomości regionalnej, pielęgnowaniu regionalnej tradycji, historii, realizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

3. Upowszechnianie wiedzy o zabytkach,
o opiece nad zabytkami, zwiększanie roli zabytków i muzealiów w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości w regionie oraz na terenie województwa mazowieckiego.

4. Utrzymanie charakteru zabudowy regionu
poprzez popieranie i wspieranie regionalnej stylizacji architektonicznej, inicjatyw społecznych, kulturalnych i gospodarczych.

W swojej działalności Fundacja jest niezależna od instytucji samorządowych, państwowych i politycznych. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

strona główna ->

Fundacja Andriolli

strona główna ->

Copyright © Fundacja Andriollego